Main languages of our Website: Greek and English.
Κύριες γλώσσες της Διαδικτυακής μας Τοποθεσίας : Ελληνικά και Αγγλικά.

Όροι και Προϋποθέσεις

1.Ο Διαδικτυακός μας τόπος linkstomarkets.com δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των επισκεπτών, εκτός αν έχουν έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή δικαστική απόφαση ή άλλη απόφαση από δημόσια αρχή. Ο διαδικτυακός τόπος, δεν μπορει και με κανένα τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες. Όλες οι τυχόν πληροφορίες για προσωπικά δεδομένα φυλάσσονται με ασφάλεια.

2.  Ο διαδικτυακός μας τόπος linkstomarkets.com συμπεριλαμβάνει διαφημίσεις και συνδέσεις για άλλους δικτυακούς τόπους του διαδικτύου, οι οποίοι ανήκουν ή λειτουργούν από τρίτους και οι οποίοι τρίτοι είναι αυτοί οι άμεσα υπεύθυνοι για το περιεχόμενό τους. Με την επίσκεψη σας στον δικό μας δικτυακό τόπο συμφωνείτε ότι ο δικτυακός μας τόπος δεν είναι υπεύθυνος για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες ή παρεπόμενες ζημιές που τυχόν θα προκύπτουν από τη χρήση των πληροφοριών, ή από τη χρήση των διαφιμίσεων και συνδέσεων που παρέχονται για επίσκεψή σας σε άλλους δικτυακούς τόπους μέσα στο διαδίκτυο.

3. Το περιεχόμενο των διαφόρων θεμάτων που προσφέρονται από την ιστοσελίδα  www.linkstomarkets .com είναι πληροφοριακού χαρακτήρα και τίποτα από το περιεχόμενο των ιστοσελίδων του www.linkstomarkets.com δύναται να λογιστεί ως επαγγελματική συμβουλή.

4. Απαγορεύεται αυστηρώς οποιαδήποτε αντιγραφή, μετάφραση, διασκευή, αναπαραγωγή, μετάδοση, κυκλοφορία, αναδημοσίευση, επανέκδοση, εκτύπωση ή πώληση του περιεχομένου της διαδικτυακής τοποθεσίας www.linkstomarkets.com.

5. Οποιαδήποτε διαφορά και οποιοδήποτε παράπονο εγείρεται αναφορικά με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.linkstomarkets.com θα επιλύεται μόνον από τα Δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας προς αποκλεισμό οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας.

* Σε αυτήν την ιστοσελίδα https://www.youronlinechoices.com θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με το πώς λειτουργεί αυτό το είδος διαφήμισης, τα λεγόμενα “cookies”, και απλά βήματα για να προστατεύσετε την ιδιωτικότητά σας στο Internet.

Terms and Conditions

1. Our website linkstomarkets.com does not reveal the details of visitors, unless they have written authorization from you or judicial decision or other decision by a public authority. Our website cannot and does not reveal or disclose personal data and information. All the details of any personal information are kept secure.

2. Our website linkstomarkets.com includes ads and links to other sites on the Internet, which are owned or operated by third parties and third parties who are the ones directly responsible for their content. With your visit to our website you agree that our Website is not responsible for any direct, indirect or consequential damages that may arise from the use of this information, or from the use of advertisements and links that provided to visiting other web places around the Internet.

3. The content of the various subjects offered by www.linkstomarkets .com site is informative in nature and none of the content of the website www.linkstomarkets.com can be construed as professional advice.

4. Strictly prohibited any copying, translation, reproduction, transmission, distribution, republication, republication, printing or sale of the contents of www.linkstomarkets.com website.

5. Any dispute and any complaint arises concerning the content of this website www.linkstomarkets.com be resolved only by the Courts of the Republic of Cyprus to the exclusion of any other jurisdiction.

* On this website https://www.youronlinechoices.com you'll find information about how behavioural advertising works, further information about cookies and the steps you can take to protect your privacy on the internet.

Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Τα ανθρώπινα δικαιώματα συνιστούν το θεμέλιο λίθο πάνω στον οποίο η ανθρωπότητα επιχειρεί να οικοδομήσει ένα ειρηνικό και ευοίωνο μέλλον για όλους τους ανθρώπους σε κάθε γωνιά της γης.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ανθρώπων όπου κι αν βρίσκονται από κάθε μορφής πολιτική, νομική, κοινωνική, πολιτιστική, οικονομική εκμετάλλευση ή κακομεταχείριση και παράλληλα, από κάθε μορφής διάκριση στη βάση του φύλου, της ηλικίας, της εθνότητας, της εθνικότητας και της θρησκείας.

The Human Rights

The human rights are the foundation on which humanity attempts to build a peaceful and auspicious future for all people in every corner of the earth.

The human rights must ensure the protection of all people wherever they are from all forms of political, legal, social, cultural, economic exploitation and mistreatment and also, from all forms of discrimination based on gender, age, ethnicity, nationality and religion.

LinksToMarkets.com

Menu / Μενού

- Homepage / Αρχική σελίδα
- About us / Σχετικά με μας
- Contact us / Επικοινωνήστε με μας
- News / Νέα
- Terms and Conditions / Όροι και Προϋποθέσεις
- Computers and Accessories / Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Αξεσουάρ
- Vocabulary for Computers and Accessories / Λεξιλόγιο για Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και Αξεσουάρ
- Website Creation / Δημιουργία Ιστοσελίδας
- Creation and construction of simple banners / Δημιουργία και κατασκευή απλών μπάνερ
- Advertising with banners, advertising banner - Διαφήμιση με μπάνερ, διαφημιστικά μπάνερ
- Women's Clothing and Accessories / Γυναικεία Ρούχα και Αξεσουάρ
- Vocabulary for Women Clothing and Accessories / Λεξιλόγιο για Γυναικεία Ρούχα και Αξεσουάρ
- Children’s Clothes and Accessories / Παιδικά Ρούχα και Αξεσουάρ
- Men's Clothing and Accessories / Αντρικά Ρούχα και Αξεσουάρ
- Vocabulary for Men Clothing and Accessories / Λεξιλόγιο για Αντρικά Ρούχα και Αξεσουάρ
- Komboloi Begleri Accessories / Κομπολόι Μπεγλέρι Αξεσουάρ
- Possible ways to make online - Πιθανοί τρόποι για να κάμεις χρήματα με απευθείας σύνδεση στο διαδίκτυο
- Buy and sell domain name / Αγορά και πώληση domain name
- Foreign Exchange Market / Αγορά Συναλλάγματος
- Vocabulary for Foreign Exchange Market / Λεξιλόγιο για Αγορά Συναλλάγματος
- Basic Rules of Technical Analysis – Daily Technical Analysis / Βασικοί Κανόνες Τεχνικής Ανάλυσης - Ημερήσια Τεχνική Ανάλυση
- Immovable Property, Real Estate / Ακίνητη Περιουσία
- Ads Rental and Selling of Real Estate / Αγγελίες ενοικίασης και Πώλησης Ακίνητης Περιουσίας
- Photos immovable property - Φωτογραφίες ακίνητων περιουσιών
- Used cars and Motorcycles / Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες
- Selling Ads for Used Cars and Motorcycles / Αγγελίες Πώλησης για Μεταχειρισμένα Αυτοκίνητα και Μοτοσικλέτες
- Internet and Classified Ads - Διαδίκτυο και Μικρές Αγγελίες
- Classified Ads ...... / Μικρές Αγγελίες ........
- Holidays and Travels / Διακοπές και Tαξίδια
- Dating and Relations / Γνωρημίες και Σχέσεις
- Cooking recipes - Συνταγές μαγειρικής
- Health and Wellbeing - Υγεία και Ευεξία
- Forum discussions, Post Articles, Post free classified ads - Φόρουμ συζητήσεων, Ανάρτησης άρθρων, Ανάρτησης δωρεάν μικρών αγγελιών.
- Daily visitor statistics - Ημερήσια στατιστικά επισκεψιμότητας
- Archive traffic statistics - Αρχείο στατιστικών επισκεψιμότητας
- All Tags, links to many markets – Όλες οι ετικέτες, συνδέσεις σε πολλές αγορές

- Search / Αναζήτηση
- RSS Feeds / RSS Τροφοδοτήσεις
- Articles Archive / Αρχείο Άρθρων

Site Map / Χάρτης Ιστοσελίδας

links to markets
συνδέσεις για αγορές
ссылки на рынки
市場的連結

useful links for many markets, LinksToMarkets.com
               LinksToMarkets.com