Main languages of our Website: Greek and English.
Κύριες γλώσσες της Διαδικτυακής μας Τοποθεσίας : Ελληνικά και Αγγλικά.

Όροι και Προϋποθέσεις

1. Οι διαφημίσεις μας βοηθούν να λειτουργούμε τον διαδικτυακό μας τόπο. Όταν επισκέπτεστε τον διαδικτυακό μας τόπο, ο διαδικτυακός μας τόπος και οι διαφημιζόμενες εταιρείες μπορούν να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν cookies στη συσκευή σας για την προβολή σχετικών διαφημίσεων εξατομικευμένου περιεχομένου.

2.Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο από γράμματα και αριθμούς που κατεβαίνει στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε ορισμένες ιστοσελίδες. Τα cookies επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να αναγνωρίζει τις προτιμήσεις του χρήστη κάθε φορά που επιστρέφει στην ιστοσελίδα. Το cookie καθε αυτό δεν περιέχει ούτε συλλέγει πληροφορίες. Ωστόσο, όταν «διαβαστεί» από έναν server σε συνδυασμό με τον περιηγητή, τότε μπορεί να βοηθήσει μία ιστοσελίδα να προσφέρει υπηρεσίες πιο φιλικές προς τον χρήστη, όπως π.χ να θυμάται προηγούμενες αγορές ή στοιχεία λογαριασμού.

3. Ο διαδικτυακός μας τόπος www.LinksToMarkets.com συμπεριλαμβάνει διαφημίσεις και συνδέσεις για άλλους διαδικτυακούς τόπους του διαδικτύου, οι οποίοι ανήκουν ή λειτουργούν από άλλους και οι οποίοι είναι οι άμεσα υπεύθυνοι για το περιεχόμενό τους. Με την επίσκεψη σας στον διαδικτυακό μας τόπο www.LinksToMarkets.com συμφωνείτε ότι ο διαδικτυακός μας τόπος δεν είναι υπεύθυνος για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες ή παρεπόμενες ζημιές που τυχόν θα προκύπτουν από τη χρήση των πληροφοριών, ή από τη χρήση των διαφημίσεων και συνδέσεων που παρέχονται για επίσκεψή σας σε άλλους διαδικτυακούς τόπους μέσα στο διαδίκτυο.

4. Κατά τη διάρκεια χρήσης των υπηρεσιών του www.LinksToMarkets.com οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία των χρηστών έρχονται στην κατοχή μας δεν αποκαλύπτονται εκτός αν υπάρξει έγγραφη δικαστική απόφαση.

5. Το περιεχόμενο των διαφόρων θεμάτων που προσφέρονται από την ιστοσελίδα www.LinksToMarkets.com είναι πληροφοριακού χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν επαγγελματική συμβουλή.

6. Οποιαδήποτε διαφορά και οποιοδήποτε παράπονο εγείρεται αναφορικά με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας  www.LinksToMarkets.com θα επιλύεται μόνον από τα Δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας προς αποκλεισμό οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας.

 

* Σε αυτήν την ιστοσελίδα https://www.youronlinechoices.com θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με το πώς λειτουργεί αυτό το είδος διαφήμισης, τα λεγόμενα “cookies”, και απλά βήματα για να προστατεύσετε την ιδιωτικότητά σας στο Internet.

Terms and Conditions

1. Ads help us operate our website. When you visit our website, our website and advertiser companies can access and use cookies on your device to display relevant personalised content ads.

2. A cookie is a small file of letters and numbers downloaded on to your computer when you access certain websites. Cookies allow a website to recognise a user’s preferences as previously chosen by the user when they return to a site. A cookie itself does not contain or collect information. However, when it is read by a server in conjunction with a web browser it can help a website deliver a more user-friendly service – for example, remembering previous purchases or account details.

3. Our website www.LinksToMarkets.com includes advertisements and links to other Internet sites owned or operated by others who are directly responsible for their content. By visiting our website www.LinksToMarkets.com you agree that our website is not responsible for any direct, indirect or consequential damages that may arise from the use of the information, or from the use of advertisements and links provided to visit other sites on the Internet.

4. During the use of the services of www.LinksToMarkets.com any personal details of the users come into our possession are not disclosed unless there is a written court decision.

5. The content of the various topics offered by the website www.LinksToMarkets.com is Information character and in no way constitute professional advice.

6. Any dispute and any complaint raised regarding the content of the website www.LinksToMarkets.com will be resolved only by the Courts of the Republic of Cyprus to exclude any other jurisdiction.

7. This text, which refers to the ''Terms and Conditions'', is a translation of the Greek text which is cited above and in case of any discrepancy or inconsistency in the translation the Greek text prevails.

* On this website https://www.youronlinechoices.com you'll find information about how behavioural advertising works, further information about cookies and the steps you can take to protect your privacy on the internet.

Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Τα ανθρώπινα δικαιώματα συνιστούν το θεμέλιο λίθο πάνω στον οποίο η ανθρωπότητα επιχειρεί να οικοδομήσει ένα ειρηνικό και ευοίωνο μέλλον για όλους τους ανθρώπους σε κάθε γωνιά της γης.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ανθρώπων όπου κι αν βρίσκονται από κάθε μορφής πολιτική, νομική, κοινωνική, πολιτιστική, οικονομική εκμετάλλευση ή κακομεταχείριση και παράλληλα, από κάθε μορφής διάκριση στη βάση του φύλου, της ηλικίας, της εθνότητας, της εθνικότητας και της θρησκείας.

The Human Rights

The human rights are the foundation on which humanity attempts to build a peaceful and auspicious future for all people in every corner of the earth.

The human rights must ensure the protection of all people wherever they are from all forms of political, legal, social, cultural, economic exploitation and mistreatment and also, from all forms of discrimination based on gender, age, ethnicity, nationality and religion.

links to markets
συνδέσεις για αγορές
ссылки на рынки
市場的連結

trakter links to marketslinks to marketstrakter links to marketslinks to markets trakter links to markets links to marketstrakter links to marketslinks to marketsLinksToMarkets.com

Ads help us operate our website. When you visit our website, our website and advertiser companies can access and use COOKIES on your device to display relevant personalised content ads. See how COOKIES are used and how you can change your settings. By Continuing on this site you accept the use of COOKIES on your device.

Οι διαφημίσεις μας βοηθούν να λειτουργούμε τον διαδικτυακό μας τόπο. Όταν επισκέπτεστε τον διαδικτυακό μας τόπο, ο διαδικτυακός μας τόπος και οι διαφημιζόμενες εταιρείες μπορούν να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν COOKIES στη συσκευή σας για την προβολή σχετικών διαφημίσεων εξατομικευμένου περιεχομένου. Δείτε πως χρησιμοποιούνται τα COOKIES και πως μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην Ιστοσελίδα μας σημαίνει ότι αποδέχεστε τη χρήση των COOKIES στη συσκευή σας.

LinksToMarkets.com

LinksToMarkets.com - Welcome

Revolut.... Revolut - A better way to handle your money ... Connect your other bank accounts to Revolut with Open Banking and manage all your finances in one place; Learn more about Budgeting. Reach your financial goals faster with Personal Vaults....

Revolut.... Κάντε έξυπνες επενδύσεις με πολύτιμα Αγαθά

Revolut.... https://www.revolut.com/es-ES/revolut-plus

Revolut.... Tirez le meilleur parti de votre argent

Revolut.... Mache mehr aus deinem Geld

Revolut.... Investujte inteligentnejšie s cennými komoditami

Revolut.... Invest smarter with valuable Commodities

Revolut.... Investera smartare med värdefulla handelsvaror

Revolut.... Investește mai inteligent cu ajutorul mărfurilor valoroase

Revolut.... Invista de forma mais inteligente com bens de valor

Revolut.... Invester smartere med verdifulle råvarer

Revolut.... Beleg slimmer met waardevolle commodity's

Revolut.... Invest smarter with valuable Commodities

Revolut.... Ieguldiet gudrāk ar vērtīgām Precēm

Revolut.... Intelligenter investieren mit wertvollen Rohstoffen

Revolut.... Gyvenk išmaniau – pirk vertingas žaliavas

Revolut.... Invest smarter with valuable Commodities

Revolut.... Invierte con inteligencia con las materias primas

Revolut.... Κάντε έξυπνες επενδύσεις με πολύτιμα Αγαθά

Revolut.... Investi in modo intelligente, con i prodotti di valore

Revolut.... Invest smarter with valuable Commodities

Revolut.... Retail - Standard

Revolut.... Earn up to 5.00% with Savings Vaults

Localize your website - Manage translation - Reach customers globally - Get international SEO, Click to find more ...Bablic