Επιτόκια, Ονομαστικό επιτόκιο, Επιτόκιο υπερημερίας

Όταν λέμε Επιτόκια ή Επιτόκιο εννοούμε το κόστος του χρήματος, δηλαδή την τιμή για ένα δάνειο για την χρήση ενός χρηματικού κεφαλαίου από ένα τραπεζιτικό ίδρυμα για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Υπάρχουν πολλών ειδών επιτόκια, όπως επιτόκιο δανεισμού, επιτόκιο καταθέσεως, επιτόκιο πιστωτικών καρτών, διατραπεζικό, διακρατικό και διάφορα άλλα.

Όταν αναφερόμαστε στο επιτόκιο ως τιμή εννοούμε μια συνισταμένη που αντιπροσωπεύει όλα τα είδη των επιτοκίων. Εάν το επιτόκιο δανεισμού είναι 5 % ετησίως εννοούμε πως όταν κάποιος δανειστεί έναν συγκεκριμένο κεφάλαιο θα πρέπει στο τέλος του έτους να πληρώσει εκτός από το συγκεκριμένο κεφάλαιο που δανείστηκε και 5 %  επιπλέον.

Το επιτόκιο υπόκειται σε αλλαγές που αντανακλούν τις συνθήκες της αγοράς. Η ρύθμιση των επιτοκίων γίνεται με αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών. Τα κριτήρια με βάση τα οποία λαμβάνονται οι αποφάσεις για αλλαγή των επιτοκίων είναι αρκετά σύνθετα και αφορούν στο σχεδιασμό της νομισματικής πολιτικής μιας οικονομίας ενός κράτους.

Ονομαστικό επιτόκιο είναι το επιτόκιο που αναφέρεται στις δανειστικές ή άλλες συμβάσεις και δεν περιλαμβάνει κανενός είδους προσαυξήσεις ή επιβαρύνσεις όπως υπερημερίας και καθυστέρησης.

Επιτόκιο υπερημερίας είναι το προσαυξημένο επιτόκιο που εφαρμόζεται σε μια δανειστική σύμβαση στην περίπτωση που ο δανειολήπτης καθυστερήσει την πληρωμή μιας ή περισσοτέρων δόσεων ή αποφύγει συνολικά την αποπληρωμή του δανείου στον δανειοδότη. Το επιτόκιο υπερημερίας συνήθως ορίζεται με νομοθεσία αλλά μπορεί να αποτελεί και αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ των μερών.

Όταν κάποιος θα δανειστεί οποιονδήποτε χρηματικό κεφάλαιο από οποιαδήποτε τραπεζικό ίδρυμα πρέπει να γνωρίζει πάντοτε με ακρίβεια τους όρους της συμφωνίας δανειοδότησης.

links to markets
συνδέσεις για αγορές
ссылки на рынки
市場的連結

LinksToMarkets.com

Ads help us operate our website. When you visit our website, our website and advertiser companies can access and use COOKIES on your device to display relevant personalised content ads. See how COOKIES are used and how you can change your settings. By Continuing on this site you accept the use of COOKIES on your device.

Οι διαφημίσεις μας βοηθούν να λειτουργούμε τον διαδικτυακό μας τόπο. Όταν επισκέπτεστε τον διαδικτυακό μας τόπο, ο διαδικτυακός μας τόπος και οι διαφημιζόμενες εταιρείες μπορούν να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν COOKIES στη συσκευή σας για την προβολή σχετικών διαφημίσεων εξατομικευμένου περιεχομένου. Δείτε πως χρησιμοποιούνται τα COOKIES και πως μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην Ιστοσελίδα μας σημαίνει ότι αποδέχεστε τη χρήση των COOKIES στη συσκευή σας.