Main languages of our Website: Greek and English.
Κύριες γλώσσες της Διαδικτυακής μας Τοποθεσίας : Ελληνικά και Αγγλικά.

Vocabulary for Forex Market and Stock Market Transactions - Λεξιλόγιο Αγοράς Συναλλάγματος και Χρηματιστηριακών Συναλλαγών

Forex, FX - Αγορά συναλλάγματος.
Commodities – Εμπορεύματα.
CFDs - Συμβόλαια επί της διαφοράς.
ETFs - Αμοιβαία κεφάλαια.
ETCs - Διαπραγματεύσιμα εμπορεύματα.
Futures, fu - Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης.
Options - Δικαιώματα προαίρεσης.
Forwards - Προθεσμιακά Συμβόλαια.
Spread - Η διαφορά ανάμεσα στην τιμή αγοράς και στην τιμή πώλησης ενός ζεύγους νομισμάτων.
Long position - Όταν ένας επενδυτής αγοράζει ένα νόμισμα και αναμένει ότι η τιμή θα ανέβει.
Short - Όταν ένας επενδυτής ανοίγει θέση πώλησης και αναμένει ότι η τιμή θα πέσει.
Leverage - Μόχλευση, αυξάνει σημαντικά την αγοραστική αξία.
Value date - Ημερομηνία διακανονισμού.
Rollover - Παράτασης της ημερομηνίας διακανονισμού μιας ανοικτής θέσης.
Indices  - Δείκτες.
Stocks - Μετοχές.
Warrants - Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών.
Government bonds - Κρατικά ομόλογα.
Technical analysis - Τεχνική ανάλυση.
Fundamental analysis - Θεμελιώδης ανάλυση.

Technical Analysis

Technical analysis is the analysis of prices and volumes of a stock or a stock index or currency to predict the future course.

Τεχνική Ανάλυση

Τεχνική ανάλυση είναι η ανάλυσης των τιμών και των όγκων μιας μετοχής ή ενός δείκτη ή ενός νομίσματος με σκοπό την πρόβλεψη της μελλοντικής πορείας.

Fundamental Analysis

Fundamental analysis is the analysis of financial statements of a company, a stock or a currency to predict future profitability and performance.

Usually several investors use both methods of analysis before deciding to invest in any stock investment.

Θεμελιώδης Ανάλυση

Θεμελιώδης ανάλυση είναι η ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μιας εταιρείας, μιας μετοχής ή ενός νομίσματος με σκοπό την πρόβλεψη της μελλοντικής κερδοφορίας και απόδοσης.

Συνήθως οι διάφοροι επενδυτές χρησιμοποιούν και τις δύο μεθόδους ανάλυσης πριν αποφασίσουν να επενδύσουν σε οποιαδήποτε χρηματιστηριακή επένδυση.

Advises for Forex Market

As mentioned previously the Forex market and generally all such investments are not suitable for all investors because they contain a great risk of losing the whole capital.

Anyone involved in the Forex market and similar investments should have the necessary and appropriate knowledge and should be aware of the risks and should invest some money only from what is in his excess.

Συμβουλές για την Αγορά Συναλλάγματος

Όπως ανάφερα και προηγουμένως η Αγορά Συναλλάγματος (Forex Market) και γενικά όλες οι παρόμοιες επενδύσεις δεν είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές διότι εμπεριέχουν μεγάλο κίνδυνο απώλειας ολόκληρου του κεφαλαίου.

Οποιοσδήποτε εμπλέκεται στην αγορά Forex και σε παρόμοιες επενδύσεις πρέπει να έχει τις απαραίτητες και κατάλληλες γνώσεις και να γνωρίζει τους κινδύνους και να επενδύει κάποια χρήματα μόνον από αυτά που του περισσεύουν.

Για τους δύο Βασικούς Κανόνες της Τεχνικής Ανάλυσης δείτε περισσότερα στην σελίδα https://www.linkstomarkets.com/foreign-exchange-market/basic-rules-of-technical-analysis-daily-technical-analysis/

Κεφάλαιο και επενδυτικό κεφάλαιο

Κεφάλαιο και σύστημα διαχείρισης επενδυτικού κεφαλαίου

Κεφάλαιο ονομάζεται οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο είτε...

Capital and investment capital

Capital and investment capital management system

Capital called any asset or land, buildings, machinery,...

links to markets
συνδέσεις για αγορές
ссылки на рынки
市場的連結     

Vocabulary for Forex Market and Stock Market Transactionstrakter links to marketslinks to marketstrakter links to marketslinks to markets trakter links to markets links to marketstrakter links to marketslinks to marketsLinksToMarkets.com

Ads help us operate our website. When you visit our website, our website and advertiser companies can access and use COOKIES on your device to display relevant personalised content ads. See how COOKIES are used and how you can change your settings. By Continuing on this site you accept the use of COOKIES on your device.

Οι διαφημίσεις μας βοηθούν να λειτουργούμε τον διαδικτυακό μας τόπο. Όταν επισκέπτεστε τον διαδικτυακό μας τόπο, ο διαδικτυακός μας τόπος και οι διαφημιζόμενες εταιρείες μπορούν να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν COOKIES στη συσκευή σας για την προβολή σχετικών διαφημίσεων εξατομικευμένου περιεχομένου. Δείτε πως χρησιμοποιούνται τα COOKIES και πως μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην Ιστοσελίδα μας σημαίνει ότι αποδέχεστε τη χρήση των COOKIES στη συσκευή σας.

LinksToMarkets.Com

LinksToMarkets.com - Welcome

Revolut.... Revolut - A better way to handle your money ... Connect your other bank accounts to Revolut with Open Banking and manage all your finances in one place; Learn more about Budgeting. Reach your financial goals faster with Personal Vaults....

Revolut.... Κάντε έξυπνες επενδύσεις με πολύτιμα Αγαθά

Revolut.... https://www.revolut.com/es-ES/revolut-plus

Revolut.... Tirez le meilleur parti de votre argent

Revolut.... Mache mehr aus deinem Geld

Revolut.... Investujte inteligentnejšie s cennými komoditami

Revolut.... Invest smarter with valuable Commodities

Revolut.... Investera smartare med värdefulla handelsvaror

Revolut.... Investește mai inteligent cu ajutorul mărfurilor valoroase

Revolut.... Invista de forma mais inteligente com bens de valor

Revolut.... Invester smartere med verdifulle råvarer

Revolut.... Beleg slimmer met waardevolle commodity's

Revolut.... Invest smarter with valuable Commodities

Revolut.... Ieguldiet gudrāk ar vērtīgām Precēm

Revolut.... Intelligenter investieren mit wertvollen Rohstoffen

Revolut.... Gyvenk išmaniau – pirk vertingas žaliavas

Revolut.... Invest smarter with valuable Commodities

Revolut.... Invierte con inteligencia con las materias primas

Revolut.... Κάντε έξυπνες επενδύσεις με πολύτιμα Αγαθά

Revolut.... Investi in modo intelligente, con i prodotti di valore

Revolut.... Invest smarter with valuable Commodities

Revolut.... Retail - Standard

Revolut.... Earn up to 5.00% with Savings Vaults

Localize your website - Manage translation - Reach customers globally - Get international SEO, Click to find more ...Bablic