Main languages of our Website: Greek and English.
Κύριες γλώσσες της Διαδικτυακής μας Τοποθεσίας : Ελληνικά και Αγγλικά.

Vocabulary for Forex Market and Stock Market Transactions - Λεξιλόγιο Αγοράς Συναλλάγματος και Χρηματιστηριακών Συναλλαγών

Forex, FX - Αγορά συναλλάγματος.
Commodities – Εμπορεύματα.
CFDs - Συμβόλαια επί της διαφοράς.
ETFs - Αμοιβαία κεφάλαια.
ETCs - Διαπραγματεύσιμα εμπορεύματα.
Futures, fu - Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης.
Options - Δικαιώματα προαίρεσης.
Forwards - Προθεσμιακά Συμβόλαια.
Spread - Η διαφορά ανάμεσα στην τιμή αγοράς και στην τιμή πώλησης ενός ζεύγους νομισμάτων.
Long position - Όταν ένας επενδυτής αγοράζει ένα νόμισμα και αναμένει ότι η τιμή θα ανέβει.
Short - Όταν ένας επενδυτής ανοίγει θέση πώλησης και αναμένει ότι η τιμή θα πέσει.
Leverage - Μόχλευση, αυξάνει σημαντικά την αγοραστική αξία.
Value date - Ημερομηνία διακανονισμού.
Rollover - Παράτασης της ημερομηνίας διακανονισμού μιας ανοικτής θέσης.
Indices  - Δείκτες.
Stocks - Μετοχές.
Warrants - Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών.
Government bonds - Κρατικά ομόλογα.
Technical analysis - Τεχνική ανάλυση.
Fundamental analysis - Θεμελιώδης ανάλυση.

Technical Analysis

Technical analysis is the analysis of prices and volumes of a stock or a stock index or currency to predict the future course.

For the Basic rules of Technical Analysis and for The Daily Technical Analysis read on the webpage https://www.linkstomarkets.com/foreign-exchange-market/basic-rules-of-technical-analysis-daily-technical-analysis/

Τεχνική Ανάλυση

Τεχνική ανάλυση είναι η ανάλυσης των τιμών και των όγκων μιας μετοχής ή ενός δείκτη ή ενός νομίσματος με σκοπό την πρόβλεψη της μελλοντικής πορείας.

Fundamental Analysis

Fundamental analysis is the analysis of financial statements of a company, a stock or a currency to predict future profitability and performance.

Usually several investors use both methods of analysis before deciding to invest in any stock investment.

Θεμελιώδης Ανάλυση

Θεμελιώδης ανάλυση είναι η ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μιας εταιρείας, μιας μετοχής ή ενός νομίσματος με σκοπό την πρόβλεψη της μελλοντικής κερδοφορίας και απόδοσης.

Συνήθως οι διάφοροι επενδυτές χρησιμοποιούν και τις δύο μεθόδους ανάλυσης πριν αποφασίσουν να επενδύσουν σε οποιαδήποτε χρηματιστηριακή επένδυση.

Advises for Forex Market

As mentioned previously the Forex market and generally all such investments are not suitable for all investors because they contain a great risk of losing the whole capital.

Anyone involved in the Forex market and similar investments should have the necessary and appropriate knowledge and should be aware of the risks and should invest some money only from what is in his excess.

Συμβουλές για την Αγορά Συναλλάγματος

Όπως ανάφερα και προηγουμένως η Αγορά Συναλλάγματος (Forex Market) και γενικά όλες οι παρόμοιες επενδύσεις δεν είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές διότι εμπεριέχουν μεγάλο κίνδυνο απώλειας ολόκληρου του κεφαλαίου.

Οποιοσδήποτε εμπλέκεται στην αγορά Forex και σε παρόμοιες επενδύσεις πρέπει να έχει τις απαραίτητες και κατάλληλες γνώσεις και να γνωρίζει τους κινδύνους και να επενδύει κάποια χρήματα μόνον από αυτά που του περισσεύουν.

Για τους δύο Βασικούς Κανόνες της Τεχνικής Ανάλυσης και για την Ημερήσια Τεχνική Ανάλυση δείτε περισσότερα στην σελίδα https://www.linkstomarkets.com/foreign-exchange-market/basic-rules-of-technical-analysis-daily-technical-analysis/

Κεφάλαιο και επενδυτικό κεφάλαιο

Κεφάλαιο και σύστημα διαχείρισης επενδυτικού κεφαλαίου

Κεφάλαιο ονομάζεται οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο είτε...

Capital and investment capital

Capital and investment capital management system

Capital called any asset or land, buildings, machinery,...

Manual of Technical Analysis - Εγχειρίδιο Τεχνικής Ανάλυσης

Manual of Technical Analysis

Technical analysis of a General index, or of any Share or any Currency or Metal, is the study of...

Εγχειρίδιο Τεχνικής Ανάλυσης

Τεχνική Ανάλυση, ενός Γενικού Δείκτη οποιουδήποτε Χρηματιστηρίου ή οποιασδήποτε Μετοχής ή...
LinksToMarkets.com

Menu / Μενού

- Homepage / Αρχική σελίδα
- About us / Σχετικά με μας
- Contact us / Επικοινωνήστε με μας
- News / Νέα
- Terms and Conditions / Όροι και Προϋποθέσεις
- Computers and Accessories / Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Αξεσουάρ
- Vocabulary for Computers and Accessories / Λεξιλόγιο για Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και Αξεσουάρ
- Website Creation / Δημιουργία Ιστοσελίδας
- Creation and construction of simple banners / Δημιουργία και κατασκευή απλών μπάνερ
- Advertising with banners, advertising banner - Διαφήμιση με μπάνερ, διαφημιστικά μπάνερ
- Women's Clothing and Accessories / Γυναικεία Ρούχα και Αξεσουάρ
- Vocabulary for Women Clothing and Accessories / Λεξιλόγιο για Γυναικεία Ρούχα και Αξεσουάρ
- Children’s Clothes and Accessories / Παιδικά Ρούχα και Αξεσουάρ
- Men's Clothing and Accessories / Αντρικά Ρούχα και Αξεσουάρ
- Vocabulary for Men Clothing and Accessories / Λεξιλόγιο για Αντρικά Ρούχα και Αξεσουάρ
- Komboloi Begleri Accessories / Κομπολόι Μπεγλέρι Αξεσουάρ
- Possible ways to make online - Πιθανοί τρόποι για να κάμεις χρήματα με απευθείας σύνδεση στο διαδίκτυο
- Buy and sell domain name / Αγορά και πώληση domain name
- Foreign Exchange Market / Αγορά Συναλλάγματος
- Vocabulary for Foreign Exchange Market / Λεξιλόγιο για Αγορά Συναλλάγματος
- Basic Rules of Technical Analysis – Daily Technical Analysis / Βασικοί Κανόνες Τεχνικής Ανάλυσης - Ημερήσια Τεχνική Ανάλυση
- Immovable Property, Real Estate / Ακίνητη Περιουσία
- Ads Rental and Selling of Real Estate / Αγγελίες ενοικίασης και Πώλησης Ακίνητης Περιουσίας
- Photos immovable property - Φωτογραφίες ακίνητων περιουσιών
- Used cars and Motorcycles / Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες
- Selling Ads for Used Cars and Motorcycles / Αγγελίες Πώλησης για Μεταχειρισμένα Αυτοκίνητα και Μοτοσικλέτες
- Internet and Classified Ads - Διαδίκτυο και Μικρές Αγγελίες
- Classified Ads ...... / Μικρές Αγγελίες ........
- Holidays and Travels / Διακοπές και Tαξίδια
- Dating and Relations / Γνωρημίες και Σχέσεις
- Cooking recipes - Συνταγές μαγειρικής
- Health and Wellbeing - Υγεία και Ευεξία
- Forum discussions, Post Articles, Post free classified ads - Φόρουμ συζητήσεων, Ανάρτησης άρθρων, Ανάρτησης δωρεάν μικρών αγγελιών.
- Daily visitor statistics - Ημερήσια στατιστικά επισκεψιμότητας
- Archive traffic statistics - Αρχείο στατιστικών επισκεψιμότητας
- All Tags, links to many markets – Όλες οι ετικέτες, συνδέσεις σε πολλές αγορές

- Search / Αναζήτηση
- RSS Feeds / RSS Τροφοδοτήσεις
- Articles Archive / Αρχείο Άρθρων

Site Map / Χάρτης Ιστοσελίδας

links to markets
συνδέσεις για αγορές
ссылки на рынки
市場的連結

Vocabulary for forex, LinksToMarkets.com
               linkstomarkets.com