Main languages of our Website: Greek and English.
Κύριες γλώσσες της Διαδικτυακής μας Τοποθεσίας : Ελληνικά και Αγγλικά.

The two Basic Rules of Technical Analysis and Daily Technical Analysis

My own idea and view for the Technical Analysis of any stock market is to identify the trend, i.e. the direction that it moves (up or down) and not any of the causes of this movement.

So first:

1. We identify the market trend.
2. We follow the market trend.

a. If we are long-term investors we see the Monthly charts.
b. If we are medium to long-term investors we see the weekly charts.
c. If we are short-term investors we see the daily charts
d. And if we are very short-term investors we see the charts of four hours.

After thoughtfully decide what kind of investors we are, the next move is to locate the trend in the diagram of interest and when we track we follow the trend without any deviation.

Personally I choose the chart of four hours and the daily chart.

The Technical Indicators that we use in all cases are: Ichimokou Kinko Hyo, Macd, Stochastic and Parabolic Sar.

As I have said before there are many companies on the Internet that provide the technology and the various tools in order for somebody to deal with the market of exchange and with other similar investments. Such companies among many that exist areι: easy-forex, and AVAPartner.

Technical Analysis is your roadmap to the market. With the correct reading we provide you can reach your chosen profit along the shortest time. Signal Service, Analysi Service and more … Find more Details

eToro - invest in Bitcoin

Disclaimers:
The ideas and opinions described herein are purely personal. We need to know all of us that investment choices always include a big risk and any investor should make those choices that fit your own profile and invest money that is not always the need. The examples and descriptions do not constitute advices and everyone is responsible for his actions and decisions.

Οι δύο Βασικοί Κανόνες της Τεχνικής Ανάλυσης και Ημερήσια Τεχνική Ανάλυση

Η δική μου βασική ιδέα και άποψη για την Τεχνική Ανάλυση της οποιασδήποτε χρηματιστηριακής αγοράς είναι ο εντοπισμός της Τάσης, δηλαδή η κατεύθυνσης που αυτή κινείται (ανοδικά ή πτωτικά) και όχι των οποιανδήποτε αιτιών που προκαλούν την κίνηση αυτή.

Άρα πρώτα:

1. Εντοπίζουμε την Τάση της Αγοράς
2. Ακολουθούμε την Τάση της Αγορά.

α. Εάν είμαστε μακροπρόθεσμοι επενδυτές βλέπουμε τα Μηνιαία διαγράμματα.
β. Εάν είμαστε μεσομακροπρόθεσμοι βλέπουμε τα εβδομαδιαία διαγράμματα.
γ. Εάν είμαστε βραχυπρόθεσμοι επενδυτές βλέπουμε τα ημερήσια διαγράμματα
δ. Και εάν είμαστε πολύ βραχυπρόθεσμοι βλέπουμε τα διαγράμματα των τεσσάρων ωρών.

Αφού πρώτα με περίσκεψη αποφασίσουμε τι είδους επενδυτές είμαστε, η επόμενη κίνηση είναι να εντοπίσουμε την Τάση στο διάγραμμα που μας ενδιαφέρει και όταν την εντοπίσουμε την ακολουθούμε χωρίς καμία παρέκκλιση.

Προσωπικά επιλέγω το διάγραμμα των τεσσάρων ωρών και το ημερήσιο διάγραμμα.

Οι Τεχνικοί Δείκτες που χρησιμοποιούμε σε όλες τις περιπτώσεις είναι: Ichimokou Kinko Hyo, Macd, Stochastic και ο Parabolic Sar.

Όπως ανάφερα κάπου προηγουμένως υπάρχουν πολλές εταιρείες στο διαδίκτυο που παρέχουν την τεχνολογία και τα διάφορα εργαλεία για να ασχοληθεί κάποιος με την αγορά συναλλάγματος και με άλλες παρόμοιες επενδύσεις. Τέτοιες εταιρείες από τις πολλές που υπάρχουν είναι: easy-forex, και AVAPartner

Αποποίηση ευθυνών:
Οι ιδέες και οι απόψεις που περιγράφονται στο παρόν κείμενο είναι καθαρά προσωπικές. Πρέπει να ξέρουμε όλοι μας ότι οι επενδυτικές επιλογές πάντοτε περιλαμβάνουν μεγάλο ρίσκο και ο κάθε επενδυτής θα πρέπει να κάνει τις επιλογές εκείνες που ταιριάζουν στο προφίλ του και να επενδύει πάντοτε χρήματα που δεν τα έχει ανάγκη. Τα παραδείγματα και οι περιγραφές δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση συμβουλές και ο καθένας μας είναι υπεύθυνος των πράξεών του και των αποφάσεών του.

Manual of Technical Analysis - Εγχειρίδιο Τεχνικής Ανάλυσης

Manual of Technical Analysis

Technical analysis of a General index, or of any Share or any Currency or Metal, is the study of...

Εγχειρίδιο Τεχνικής Ανάλυσης

Τεχνική Ανάλυση, ενός Γενικού Δείκτη οποιουδήποτε Χρηματιστηρίου ή οποιασδήποτε Μετοχής ή...

LinksToMarkets.com

Menu / Μενού

- Homepage / Αρχική σελίδα
- About us / Σχετικά με μας
- Contact us / Επικοινωνήστε με μας
- News / Νέα
- Terms and Conditions / Όροι και Προϋποθέσεις
- Computers and Accessories / Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Αξεσουάρ
- Vocabulary for Computers and Accessories / Λεξιλόγιο για Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και Αξεσουάρ
- Website Creation / Δημιουργία Ιστοσελίδας
- Creation and construction of simple banners / Δημιουργία και κατασκευή απλών μπάνερ
- Advertising with banners, advertising banner - Διαφήμιση με μπάνερ, διαφημιστικά μπάνερ
- Women's Clothing and Accessories / Γυναικεία Ρούχα και Αξεσουάρ
- Vocabulary for Women Clothing and Accessories / Λεξιλόγιο για Γυναικεία Ρούχα και Αξεσουάρ
- Children’s Clothes and Accessories / Παιδικά Ρούχα και Αξεσουάρ
- Men's Clothing and Accessories / Αντρικά Ρούχα και Αξεσουάρ
- Vocabulary for Men Clothing and Accessories / Λεξιλόγιο για Αντρικά Ρούχα και Αξεσουάρ
- Komboloi Begleri Accessories / Κομπολόι Μπεγλέρι Αξεσουάρ
- Possible ways to make online - Πιθανοί τρόποι για να κάμεις χρήματα με απευθείας σύνδεση στο διαδίκτυο
- Buy and sell domain name / Αγορά και πώληση domain name
- Foreign Exchange Market / Αγορά Συναλλάγματος
- Vocabulary for Foreign Exchange Market / Λεξιλόγιο για Αγορά Συναλλάγματος
- Basic Rules of Technical Analysis – Daily Technical Analysis / Βασικοί Κανόνες Τεχνικής Ανάλυσης - Ημερήσια Τεχνική Ανάλυση
- Immovable Property, Real Estate / Ακίνητη Περιουσία
- Ads Rental and Selling of Real Estate / Αγγελίες ενοικίασης και Πώλησης Ακίνητης Περιουσίας
- Photos immovable property - Φωτογραφίες ακίνητων περιουσιών
- Used cars and Motorcycles / Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες
- Selling Ads for Used Cars and Motorcycles / Αγγελίες Πώλησης για Μεταχειρισμένα Αυτοκίνητα και Μοτοσικλέτες
- Internet and Classified Ads - Διαδίκτυο και Μικρές Αγγελίες
- Classified Ads ...... / Μικρές Αγγελίες ........
- Holidays and Travels / Διακοπές και Tαξίδια
- Dating and Relations / Γνωρημίες και Σχέσεις
- Cooking recipes - Συνταγές μαγειρικής
- Health and Wellbeing - Υγεία και Ευεξία
- Forum discussions, Post Articles, Post free classified ads - Φόρουμ συζητήσεων, Ανάρτησης άρθρων, Ανάρτησης δωρεάν μικρών αγγελιών.
- Daily visitor statistics - Ημερήσια στατιστικά επισκεψιμότητας
- Archive traffic statistics - Αρχείο στατιστικών επισκεψιμότητας
- All Tags, links to many markets – Όλες οι ετικέτες, συνδέσεις σε πολλές αγορές

- Search / Αναζήτηση
- RSS Feeds / RSS Τροφοδοτήσεις
- Articles Archive / Αρχείο Άρθρων

Site Map / Χάρτης Ιστοσελίδας

links to markets
συνδέσεις για αγορές
ссылки на рынки
市場的連結

Basic rules of technical analysis, LinksToMarkets.com
               linkstomarkets.com