Main languages of our Website: Greek and English.
Κύριες γλώσσες της Διαδικτυακής μας Τοποθεσίας : Ελληνικά και Αγγλικά.

The two Basic Rules of Technical Analysis and Daily Technical Analysis

My own idea and view for the Technical Analysis of any stock market is to identify the trend, i.e. the direction that it moves (up or down) and not any of the causes of this movement.

So first:

1. We identify the market trend.
2. We follow the market trend.

a. If we are long-term investors we see the Monthly charts.
b. If we are medium to long-term investors we see the weekly charts.
c. If we are short-term investors we see the daily charts
d. And if we are very short-term investors we see the charts of four hours.

After thoughtfully decide what kind of investors we are, the next move is to locate the trend in the diagram of interest and when we track we follow the trend without any deviation.

Personally I choose the chart of four hours and the daily chart.

The Technical Indicators that we use in all cases are: Ichimokou Kinko Hyo, Macd, Stochastic and Parabolic Sar.

As I have said before there are many companies on the Internet that provide the technology and the various tools in order for somebody to deal with the market of exchange and with other similar investments.

Disclaimers:
The ideas and opinions described herein are purely personal. We need to know all of us that investment choices always include a big risk and any investor should make those choices that fit your own profile and invest money that is not always the need. The examples and descriptions do not constitute advices and everyone is responsible for his actions and decisions.

Οι δύο Βασικοί Κανόνες της Τεχνικής Ανάλυσης και Ημερήσια Τεχνική Ανάλυση

Η δική μου βασική ιδέα και άποψη για την Τεχνική Ανάλυση της οποιασδήποτε χρηματιστηριακής αγοράς είναι ο εντοπισμός της Τάσης, δηλαδή η κατεύθυνσης που αυτή κινείται (ανοδικά ή πτωτικά) και όχι των οποιανδήποτε αιτιών που προκαλούν την κίνηση αυτή.

Άρα πρώτα:

1. Εντοπίζουμε την Τάση της Αγοράς
2. Ακολουθούμε την Τάση της Αγορά.

α. Εάν είμαστε μακροπρόθεσμοι επενδυτές βλέπουμε τα Μηνιαία διαγράμματα.
β. Εάν είμαστε μεσομακροπρόθεσμοι βλέπουμε τα εβδομαδιαία διαγράμματα.
γ. Εάν είμαστε βραχυπρόθεσμοι επενδυτές βλέπουμε τα ημερήσια διαγράμματα
δ. Και εάν είμαστε πολύ βραχυπρόθεσμοι βλέπουμε τα διαγράμματα των τεσσάρων ωρών.

Αφού πρώτα με περίσκεψη αποφασίσουμε τι είδους επενδυτές είμαστε, η επόμενη κίνηση είναι να εντοπίσουμε την Τάση στο διάγραμμα που μας ενδιαφέρει και όταν την εντοπίσουμε την ακολουθούμε χωρίς καμία παρέκκλιση.

Προσωπικά επιλέγω το διάγραμμα των τεσσάρων ωρών και το ημερήσιο διάγραμμα.

Οι Τεχνικοί Δείκτες που χρησιμοποιούμε σε όλες τις περιπτώσεις είναι: Ichimokou Kinko Hyo, Macd, Stochastic και ο Parabolic Sar.

Όπως ανάφερα κάπου προηγουμένως υπάρχουν πολλές εταιρείες στο διαδίκτυο που παρέχουν την τεχνολογία και τα διάφορα εργαλεία για να ασχοληθεί κάποιος με την αγορά συναλλάγματος και με άλλες παρόμοιες επενδύσεις.

Αποποίηση ευθυνών:
Οι ιδέες και οι απόψεις που περιγράφονται στο παρόν κείμενο είναι καθαρά προσωπικές. Πρέπει να ξέρουμε όλοι μας ότι οι επενδυτικές επιλογές πάντοτε περιλαμβάνουν μεγάλο ρίσκο και ο κάθε επενδυτής θα πρέπει να κάνει τις επιλογές εκείνες που ταιριάζουν στο προφίλ του και να επενδύει πάντοτε χρήματα που δεν τα έχει ανάγκη. Τα παραδείγματα και οι περιγραφές δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση συμβουλές και ο καθένας μας είναι υπεύθυνος των πράξεών του και των αποφάσεών του.

links to markets
συνδέσεις για αγορές
ссылки на рынки
市場的連結

Basic Rules of Technical Analysistrakter links to marketslinks to marketstrakter links to marketslinks to markets trakter links to markets links to marketstrakter links to marketslinks to marketsLinksToMarkets.com

Ads help us operate our website. When you visit our website, our website and advertiser companies can access and use COOKIES on your device to display relevant personalised content ads. See how COOKIES are used and how you can change your settings. By Continuing on this site you accept the use of COOKIES on your device.

Οι διαφημίσεις μας βοηθούν να λειτουργούμε τον διαδικτυακό μας τόπο. Όταν επισκέπτεστε τον διαδικτυακό μας τόπο, ο διαδικτυακός μας τόπος και οι διαφημιζόμενες εταιρείες μπορούν να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν COOKIES στη συσκευή σας για την προβολή σχετικών διαφημίσεων εξατομικευμένου περιεχομένου. Δείτε πως χρησιμοποιούνται τα COOKIES και πως μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην Ιστοσελίδα μας σημαίνει ότι αποδέχεστε τη χρήση των COOKIES στη συσκευή σας.

LinksToMarkets.Com

LinksToMarkets.com - Welcome

Revolut.... Revolut - A better way to handle your money ... Connect your other bank accounts to Revolut with Open Banking and manage all your finances in one place; Learn more about Budgeting. Reach your financial goals faster with Personal Vaults....

Revolut.... Κάντε έξυπνες επενδύσεις με πολύτιμα Αγαθά

Revolut.... https://www.revolut.com/es-ES/revolut-plus

Revolut.... Tirez le meilleur parti de votre argent

Revolut.... Mache mehr aus deinem Geld

Revolut.... Investujte inteligentnejšie s cennými komoditami

Revolut.... Invest smarter with valuable Commodities

Revolut.... Investera smartare med värdefulla handelsvaror

Revolut.... Investește mai inteligent cu ajutorul mărfurilor valoroase

Revolut.... Invista de forma mais inteligente com bens de valor

Revolut.... Invester smartere med verdifulle råvarer

Revolut.... Beleg slimmer met waardevolle commodity's

Revolut.... Invest smarter with valuable Commodities

Revolut.... Ieguldiet gudrāk ar vērtīgām Precēm

Revolut.... Intelligenter investieren mit wertvollen Rohstoffen

Revolut.... Gyvenk išmaniau – pirk vertingas žaliavas

Revolut.... Invest smarter with valuable Commodities

Revolut.... Invierte con inteligencia con las materias primas

Revolut.... Κάντε έξυπνες επενδύσεις με πολύτιμα Αγαθά

Revolut.... Investi in modo intelligente, con i prodotti di valore

Revolut.... Invest smarter with valuable Commodities

Revolut.... Retail - Standard

Revolut.... Earn up to 5.00% with Savings Vaults

Localize your website - Manage translation - Reach customers globally - Get international SEO, Click to find more ...Bablic