Main languages of our Website: Greek and English.
Κύριες γλώσσες της Διαδικτυακής μας Τοποθεσίας : Ελληνικά και Αγγλικά.

Τι είναι η Αγορά Συναλλάγματος 

Το Forex ή FX αποτελεί συντόμευση του όρου Foreign Exchange Market, που σημαίνει Αγορά Συναλλάγματος, δηλαδή μια αγορά, στην οποία πραγματοποιούνται οι συναλλαγές των διαφόρων διεθνών συναλλαγμάτων.

Η αγορά FX εξελίχθηκε στη μεγαλύτερη και σημαντικότερη χρηματοπιστωτική αγορά του κόσμου.

Οι αγορές Forex λειτουργούν συνεχέια, από την Κυριακή το βράδυ μέχρι το βράδυ της Παρασκευής.

Ο ημερήσιος κύκλος εργασιών της αγοράς Forex είναι πάνω από 4 τρισεκατομμύρια δολάρια και διευκολύνει την άμεση συναλλαγή των περισσότερων νομισμάτων.

Στην αγορά Forex υπάρχει η δυνατότητα πολύ σημαντικού κέρδους ή πολύ σημαντικής απώλειας τόσο από ανοδικές όσο και από καθοδικές αγορές, επίσης υπάρχει η δυνατότητα εκμετάλλευσης μοχλευμένων συναλλαγών με χαμηλές απαιτήσεις περιθωρίου.

Οι κύριοι συμμετέχοντες της αγοράς Forex είναι: κεντρικές τράπεζες, εμπορικές τράπεζες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κερδοσκοπικά κεφάλαια, εμπορικές εταιρίες και ιδιώτες επενδυτές.

Οι κύριοι λόγοι συμμετοχής στη αγορά Forex είναι οι εξής: Αποκόμιση κέρδους από τις διακυμάνσεις στα ζεύγη συναλλαγμάτων (κερδοσκοπία). Προστασία από τις διακυμάνσεις σε ζεύγη συναλλαγμάτων, οι οποίες προκύπτουν λόγω της συναλλαγής αγαθών και υπηρεσιών (Αντιστάθμιση).

Το διαδίκτυο διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό τις συναλλαγές, καθώς προσφέρει σε όλους τους χρηματιστές και τους ιδιώτες επενδυτές να έχουν άμεση πρόσβαση στα τελευταία νέα σχετικά με το Forex.

Υπάρχουν πολλές εταιρείες στο διαδίκτυο παρέχουν την τεχνολογία και τα διάφορα εργαλεία για να ασχοληθεί κάποιος με την αγορά συναλλάγματος και με άλλες παρόμοιες επενδύσεις.

Στην αγορά Forex όπως ανάφερα και πρίν υπάρχει η δυνατότητα αποκόμισης πολύ σημαντικού κέρδους ή πολύ σημαντικής απώλειας.

Η αγορά Forex και γενικά όλες οι παρόμοιες επενδύσεις δεν είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές διότι εμπεριέχουν μεγάλο κίνδυνο απώλειας ολόκληρου του κεφαλαίου. Οποιοσδήποτε εμπλέκεται στην αγορά Forex και σε παρόμοιες επενδύσεις πρέπει να έχει τις απαραίτητες και κατάλληλες γνώσεις και να γνωρίζει τους κινδύνους και να επενδύει κάποια χρήματα μόνον από αυτά που του περισσεύουν.

Τα ποιο πάνω δεν αποτελούν προτροπή ή συμβουλή για να ασχοληθεί κάποιος με την αγορά συναλλάγματος ή με οποιεσδήποτε άλλες παρόμοιες επενδύσεις, ο καθένας μας είναι υπεύθυνος των πράξεων του.

Για το Λεξιλόγιο Αγοράς Συναλλάγματος και Χρηματιστηριακών Συναλλαγών δείτε την σελίδα https://www.linkstomarkets.com/foreign-exchange-market/vocabulary/

Για τους δύο Βασικούς Κανόνες της Τεχνικής Ανάλυσης δείτε την σελίδα https://www.linkstomarkets.com/foreign-exchange-market/basic-rules-of-technical-analysis-daily-technical-analysis/

What is the Forex Market or Foreign Exchange?

The Forex or FX is a shortening of the term “Foreign Exchange Market”, that means Market of Exchange, i.e. a market in which the transactions of various international exchanges are taking place.

The FX market has become the largest and most important financial market in the world.

The Forex markets work continuously from Sunday evening until Friday evening.

The daily turnover of market Forex is above 4 trillions dollars and facilitates the direct transaction of most currencies.

In the Forex market there is a very important ability gain or a very important loss both in the upward and downward markets, there is also the possibility to operate leveraged trading with low margin requirements.

The main participants of the Forex market are: central banks, commercial banks, financial institutions, hedge funds, commercial companies and private investors.
The main reasons to participate in the Forex market are the following: profit from fluctuations in currency pairs (speculation). Protection from fluctuations in currency pairs, which arise due to the trading of goods and services (Compensation).

The Internet facilitates to a large extent, the transactions and offers in all the stockbrokers and also the private investors to have direct access in the last news about Forex.

There are many companies on the Internet that provide the technology and the various tools in order for somebody to deal with the market of exchange and with other similar investments.

In the Forex market, as I mentioned before, there is an ability for very important profit or very important loss.

The Forex market and generally all such investments are not suitable for all investors because they contain a great risk of losing the whole capital. Anyone involved in the Forex market and similar investments should have the necessary and appropriate knowledge and should be aware of the risks and should invest some money only from what is in his excess.

The above does not constitute advice or encouragement for someone to deal with the foreign exchange market or any other similar investments; each of us is responsible for his actions.

For the vocabulary of the Forex Market and Stock Market transactions read the webpage https://www.linkstomarkets.com/foreign-exchange-market/vocabulary/

links to markets
συνδέσεις για αγορές
ссылки на рынки
市場的連結        

Foreign Exchange Markettrakter links to marketslinks to marketstrakter links to marketslinks to markets trakter links to markets links to marketstrakter links to marketslinks to marketsLinksToMarkets.com

Ads help us operate our website. When you visit our website, our website and advertiser companies can access and use COOKIES on your device to display relevant personalised content ads. See how COOKIES are used and how you can change your settings. By Continuing on this site you accept the use of COOKIES on your device.

Οι διαφημίσεις μας βοηθούν να λειτουργούμε τον διαδικτυακό μας τόπο. Όταν επισκέπτεστε τον διαδικτυακό μας τόπο, ο διαδικτυακός μας τόπος και οι διαφημιζόμενες εταιρείες μπορούν να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν COOKIES στη συσκευή σας για την προβολή σχετικών διαφημίσεων εξατομικευμένου περιεχομένου. Δείτε πως χρησιμοποιούνται τα COOKIES και πως μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην Ιστοσελίδα μας σημαίνει ότι αποδέχεστε τη χρήση των COOKIES στη συσκευή σας.

LinksToMarkets.Com

LinksToMarkets.com - Welcome

Revolut.... Revolut - A better way to handle your money ... Connect your other bank accounts to Revolut with Open Banking and manage all your finances in one place; Learn more about Budgeting. Reach your financial goals faster with Personal Vaults....

Revolut.... Κάντε έξυπνες επενδύσεις με πολύτιμα Αγαθά

Revolut.... https://www.revolut.com/es-ES/revolut-plus

Revolut.... Tirez le meilleur parti de votre argent

Revolut.... Mache mehr aus deinem Geld

Revolut.... Investujte inteligentnejšie s cennými komoditami

Revolut.... Invest smarter with valuable Commodities

Revolut.... Investera smartare med värdefulla handelsvaror

Revolut.... Investește mai inteligent cu ajutorul mărfurilor valoroase

Revolut.... Invista de forma mais inteligente com bens de valor

Revolut.... Invester smartere med verdifulle råvarer

Revolut.... Beleg slimmer met waardevolle commodity's

Revolut.... Invest smarter with valuable Commodities

Revolut.... Ieguldiet gudrāk ar vērtīgām Precēm

Revolut.... Intelligenter investieren mit wertvollen Rohstoffen

Revolut.... Gyvenk išmaniau – pirk vertingas žaliavas

Revolut.... Invest smarter with valuable Commodities

Revolut.... Invierte con inteligencia con las materias primas

Revolut.... Κάντε έξυπνες επενδύσεις με πολύτιμα Αγαθά

Revolut.... Investi in modo intelligente, con i prodotti di valore

Revolut.... Invest smarter with valuable Commodities

Revolut.... Retail - Standard

Revolut.... Earn up to 5.00% with Savings Vaults

Localize your website - Manage translation - Reach customers globally - Get international SEO, Click to find more ...Bablic