Main languages of our Website: Greek and English.
Κύριες γλώσσες της Διαδικτυακής μας Τοποθεσίας : Ελληνικά και Αγγλικά.

Τι είναι η Αγορά Συναλλάγματος 

Το Forex ή FX αποτελεί συντόμευση του όρου Foreign Exchange Market, που σημαίνει Αγορά Συναλλάγματος, δηλαδή μια αγορά, στην οποία πραγματοποιούνται οι συναλλαγές των διαφόρων διεθνών συναλλαγμάτων.

Η αγορά FX εξελίχθηκε στη μεγαλύτερη και σημαντικότερη χρηματοπιστωτική αγορά του κόσμου.

Οι αγορές Forex λειτουργούν συνεχέια, από την Κυριακή το βράδυ μέχρι το βράδυ της Παρασκευής.

Ο ημερήσιος κύκλος εργασιών της αγοράς Forex είναι πάνω από 4 τρισεκατομμύρια δολάρια και διευκολύνει την άμεση συναλλαγή των περισσότερων νομισμάτων.

Στην αγορά Forex υπάρχει η δυνατότητα πολύ σημαντικού κέρδους ή πολύ σημαντικής απώλειας τόσο από ανοδικές όσο και από καθοδικές αγορές, επίσης υπάρχει η δυνατότητα εκμετάλλευσης μοχλευμένων συναλλαγών με χαμηλές απαιτήσεις περιθωρίου.

Οι κύριοι συμμετέχοντες της αγοράς Forex είναι: κεντρικές τράπεζες, εμπορικές τράπεζες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κερδοσκοπικά κεφάλαια, εμπορικές εταιρίες και ιδιώτες επενδυτές.

Οι κύριοι λόγοι συμμετοχής στη αγορά Forex είναι οι εξής: Αποκόμιση κέρδους από τις διακυμάνσεις στα ζεύγη συναλλαγμάτων (κερδοσκοπία). Προστασία από τις διακυμάνσεις σε ζεύγη συναλλαγμάτων, οι οποίες προκύπτουν λόγω της συναλλαγής αγαθών και υπηρεσιών (Αντιστάθμιση).

Το διαδίκτυο διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό τις συναλλαγές, καθώς προσφέρει σε όλους τους χρηματιστές και τους ιδιώτες επενδυτές να έχουν άμεση πρόσβαση στα τελευταία νέα σχετικά με το Forex.

Υπάρχουν πολλές εταιρείες στο διαδίκτυο παρέχουν την τεχνολογία και τα διάφορα εργαλεία για να ασχοληθεί κάποιος με την αγορά συναλλάγματος και με άλλες παρόμοιες επενδύσεις. Τέτοιες εταιρείες από τις πολλές που υπάρχουν είναι: easy-forex, και AVAPartner

Στην αγορά Forex όπως ανάφερα και πρίν υπάρχει η δυνατότητα αποκόμισης πολύ σημαντικού κέρδους ή πολύ σημαντικής απώλειας.

Η αγορά Forex και γενικά όλες οι παρόμοιες επενδύσεις δεν είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές διότι εμπεριέχουν μεγάλο κίνδυνο απώλειας ολόκληρου του κεφαλαίου. Οποιοσδήποτε εμπλέκεται στην αγορά Forex και σε παρόμοιες επενδύσεις πρέπει να έχει τις απαραίτητες και κατάλληλες γνώσεις και να γνωρίζει τους κινδύνους και να επενδύει κάποια χρήματα μόνον από αυτά που του περισσεύουν.

Τα ποιο πάνω δεν αποτελούν προτροπή ή συμβουλή για να ασχοληθεί κάποιος με την αγορά συναλλάγματος ή με οποιεσδήποτε άλλες παρόμοιες επενδύσεις, ο καθένας μας είναι υπεύθυνος των πράξεων του.

Για το Λεξιλόγιο Αγοράς Συναλλάγματος και Χρηματιστηριακών Συναλλαγών δείτε την σελίδα https://www.linkstomarkets.com/foreign-exchange-market/vocabulary/

Για τους δύο Βασικούς Κανόνες της Τεχνικής Ανάλυσης και για την Ημερήσια Τεχνική Ανάλυση δείτε την σελίδα https://www.linkstomarkets.com/foreign-exchange-market/basic-rules-of-technical-analysis-daily-technical-analysis/

What is the Forex Market or Foreign Exchange?

The Forex or FX is a shortening of the term “Foreign Exchange Market”, that means Market of Exchange, i.e. a market in which the transactions of various international exchanges are taking place.

The FX market has become the largest and most important financial market in the world.

The Forex markets work continuously from Sunday evening until Friday evening.

The daily turnover of market Forex is above 4 trillions dollars and facilitates the direct transaction of most currencies.

In the Forex market there is a very important ability gain or a very important loss both in the upward and downward markets, there is also the possibility to operate leveraged trading with low margin requirements.

The main participants of the Forex market are: central banks, commercial banks, financial institutions, hedge funds, commercial companies and private investors.
The main reasons to participate in the Forex market are the following: profit from fluctuations in currency pairs (speculation). Protection from fluctuations in currency pairs, which arise due to the trading of goods and services (Compensation).

The Internet facilitates to a large extent, the transactions and offers in all the stockbrokers and also the private investors to have direct access in the last news about Forex.

There are many companies on the Internet that provide the technology and the various tools in order for somebody to deal with the market of exchange and with other similar investments. Such companies among many that exist are:  easy-forex, and AVAPartner.

In the Forex market, as I mentioned before, there is an ability for very important profit or very important loss.

The Forex market and generally all such investments are not suitable for all investors because they contain a great risk of losing the whole capital. Anyone involved in the Forex market and similar investments should have the necessary and appropriate knowledge and should be aware of the risks and should invest some money only from what is in his excess.

The above does not constitute advice or encouragement for someone to deal with the foreign exchange market or any other similar investments; each of us is responsible for his actions.

Multi-confirmation, Divergence-based Forex Alert Trading Strategy, For Dominating Forex In All Market Conditions And Time Frames Click Here!

For the vocabulary of the Forex Market and Stock Market transactions read the webpage https://www.linkstomarkets.com/foreign-exchange-market/vocabulary/

For The two Basic Rules of Technical Analysis and for the Daily Technical Analysis see the webpage https://www.linkstomarkets.com/foreign-exchange-market/basic-rules-of-technical-analysis-daily-technical-analysis/

Manual of Technical Analysis - Εγχειρίδιο Τεχνικής Ανάλυσης

Manual of Technical Analysis

Technical analysis of a General index, or of any Share or any Currency or Metal, is the study of...

Εγχειρίδιο Τεχνικής Ανάλυσης

Τεχνική Ανάλυση, ενός Γενικού Δείκτη οποιουδήποτε Χρηματιστηρίου ή οποιασδήποτε Μετοχής ή...

LinksToMarkets.com

Menu / Μενού

- Homepage / Αρχική σελίδα
- About us / Σχετικά με μας
- Contact us / Επικοινωνήστε με μας
- News / Νέα
- Terms and Conditions / Όροι και Προϋποθέσεις
- Computers and Accessories / Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Αξεσουάρ
- Vocabulary for Computers and Accessories / Λεξιλόγιο για Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και Αξεσουάρ
- Website Creation / Δημιουργία Ιστοσελίδας
- Creation and construction of simple banners / Δημιουργία και κατασκευή απλών μπάνερ
- Advertising with banners, advertising banner - Διαφήμιση με μπάνερ, διαφημιστικά μπάνερ
- Women's Clothing and Accessories / Γυναικεία Ρούχα και Αξεσουάρ
- Vocabulary for Women Clothing and Accessories / Λεξιλόγιο για Γυναικεία Ρούχα και Αξεσουάρ
- Children’s Clothes and Accessories / Παιδικά Ρούχα και Αξεσουάρ
- Men's Clothing and Accessories / Αντρικά Ρούχα και Αξεσουάρ
- Vocabulary for Men Clothing and Accessories / Λεξιλόγιο για Αντρικά Ρούχα και Αξεσουάρ
- Komboloi Begleri Accessories / Κομπολόι Μπεγλέρι Αξεσουάρ
- Possible ways to make online - Πιθανοί τρόποι για να κάμεις χρήματα με απευθείας σύνδεση στο διαδίκτυο
- Buy and sell domain name / Αγορά και πώληση domain name
- Foreign Exchange Market / Αγορά Συναλλάγματος
- Vocabulary for Foreign Exchange Market / Λεξιλόγιο για Αγορά Συναλλάγματος
- Basic Rules of Technical Analysis – Daily Technical Analysis / Βασικοί Κανόνες Τεχνικής Ανάλυσης - Ημερήσια Τεχνική Ανάλυση
- Immovable Property, Real Estate / Ακίνητη Περιουσία
- Ads Rental and Selling of Real Estate / Αγγελίες ενοικίασης και Πώλησης Ακίνητης Περιουσίας
- Photos immovable property - Φωτογραφίες ακίνητων περιουσιών
- Used cars and Motorcycles / Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες
- Selling Ads for Used Cars and Motorcycles / Αγγελίες Πώλησης για Μεταχειρισμένα Αυτοκίνητα και Μοτοσικλέτες
- Internet and Classified Ads - Διαδίκτυο και Μικρές Αγγελίες
- Classified Ads ...... / Μικρές Αγγελίες ........
- Holidays and Travels / Διακοπές και Tαξίδια
- Dating and Relations / Γνωρημίες και Σχέσεις
- Cooking recipes - Συνταγές μαγειρικής
- Health and Wellbeing - Υγεία και Ευεξία
- Forum discussions, Post Articles, Post free classified ads - Φόρουμ συζητήσεων, Ανάρτησης άρθρων, Ανάρτησης δωρεάν μικρών αγγελιών.
- Daily visitor statistics - Ημερήσια στατιστικά επισκεψιμότητας
- Archive traffic statistics - Αρχείο στατιστικών επισκεψιμότητας
- All Tags, links to many markets – Όλες οι ετικέτες, συνδέσεις σε πολλές αγορές

- Search / Αναζήτηση
- RSS Feeds / RSS Τροφοδοτήσεις
- Articles Archive / Αρχείο Άρθρων

Site Map / Χάρτης Ιστοσελίδας

links to markets
συνδέσεις για αγορές
ссылки на рынки
市場的連結

Foreign exchange market, LinksToMarkets.com
               linkstomarkets.com